Garanti

Garantitider för Lumies produkter är som följer;

Ljusterapilampor (Vitamin L, Arabica, Brightspark, Desklamp, Brazil) 3 år
Bodyclock 3 år
Clear 3 år
Bedbug 3 år
Sunrise Alarm 3 år
Batterier 12 uger

Om du upplever problem med någon produkt från Lumie under garantitiden, ber vi dig kontakta din återförsäljare eller Svensk Ljusterapi direkt.

Ovanstående garanti gäller inte vid följande undantag:

1.
Garantin gäller inte för produkter

1 .a)   
som är installerade, ändrade, reparerade, öppnade eller där garantimärket är brutet av personer som inte är godkända av Lumie.

1. b)
där serienumret är ändrat, förstört eller avlägsnat.

1. c) 
som har varit utsatt för förhållanden utanför produktens specificerade toleranser, utfärdade av Lumie, eller som i enighet med Lumies rimliga värdering har varit föremål för ovanlig eller icke tillrådlig fysisk, miljömässig eller elektrisk belastning, eller missbruk av annan än en godkänd person från Lumie.

2.
Garantin täcker inte skador eller förluster som uppstår under transport.

3.
Garantin täcker inte utgifter för förbrukskomponenter (inklusive, men inte begränsat till, tillbehör eller återuppladdningsbara batterier).

Du är ensam ansvarig för att returnera lamporna till din återförsäljare eller Svensk Ljusterapi. Svensk Ljusterapi åtar sig inga risker i samband med produkter som returneras.

Garantin är i tillägg till eventuella ofrånkomliga underförstådda garantier i dessa handelsvillkor för försäljning genom lag.

Svensk Ljusterapi ansvarar inte (inklusive oaktsamhet) gentemot dig eller någon annan person för förluster eller skador (följdskador eller annat). Dock skador eller förluster i relation till produkterna eller förorsakade av, eller som direkt eller indirekt p.g.a. produkterna, eller p.g.a. svaghet, brott, fel eller brister av någon art i produkterna.